Allemansrätten

Inte störa – Inte förstöra! Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla. Vi kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Men, vi måste vara varsamma mot naturen och vi måste visa hänsyn mot andra människor och mot djur.

Hemfriden

Att gå, jogga, rida och åka skidor över annans mark är tillåtet – om du inte skadar gröda, skogsplantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över eller vistas på privat tomt, det är hemfridsbrott. Tomten som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred – ”hemfridzonen”. Är huset skyddat från insyn kan du passera ganska nära, men helst inte närmare än 10 meter.

Camping

Slå upp ett tält något eller några dygn är tillåtet på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus du vill tälta och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Hur länge du kan tälta beror på omständigheterna. Alldeles utanför en tomt är det högst olämpligt att tälta ens en natt utan lov. För husvagn gäller delvis andra regler.

Att färdas i skog och mark

Det är förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motorfordon i terrängen eller på vägar som är avstängda för motortrafik. Sådana vägar kan vara markerade med skylten ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon” eller ”Enskild väg.

Du kan parkera omedelbart intill vägen. Tänk på att ställa bil och husvagn så att de inte hindrar någon att komma fram eller blir en fara för trafiken.

Om du rider över annans mark måste du vara mycket försiktigt. Risken för markskador är stor. Rid inte i markerade motionsspår och vandringsleder eller på andra ställen där du kan störa. Samma sak gäller cykling.

Du får passera inhägnade områden bara du inte skadar stängsel. Grindar måste du stänga ordentligt så att boskap inte kommer lös. Naturligtvis får du inte klättra över stängsel till tomt.

Eldning

Att göra upp eld är tillåtet bara om det inte är minsta fara för brand. Vid torka kan allmänt eldningsförbud gälla. Släck ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till skadestånd om elden sprider sig.

Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och det ger fula sår i naturen.

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt något eller några dygn och gå iland överallt, utom vid tomt eller där någon myndighet särskilt har förbjudit tillträde, t ex till skydd för fågellivet. Hur länge du får stanna beror på situationen. Här gäller samma regler som för tältning.

Att ro, segla, paddla eller köra motorbår på annans vatten är tillåtet. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegränsningar, tillträdesförbud eller förbud mot vattenskidåkning. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt.

Användning av vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter  

2 § Vattenskotrar får användas endast i allmän farled och i sådana vattenområden som avses i 3 § första stycket. Förordning (2004:607). 3 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som vattenskotrar får användas i….. 3 b § Den som framför en vattenskoter skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan. Förordning (2004:607).

Efter en EU-dom använder sig inte polisen av lagrummet ovan men de kan i stället ingripa med stöd av

Sjölagen

20 kap 3§ Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg* färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter. *Vattenskoter räknas som fartyg

Källor: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen.html och http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19931053.htm

Tag med skräpet

Har du tältat eller haft picknick ute i skog och mark måste du städa efter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full papperskorg eller sopsäck. Vilda djur river sönder dem och drar ut skräpet. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.

Plocka blommor och bär

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda frän växande träd. Det betraktas som skadegörelse eller stöld. Naturligtvis får du inte fälla växande träd och buskar.

Du får plocka vilda bär och blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. Ta reda på, hos t.ex. Länsstyrelsen, vilka växter som är fridlysta på den plats där du är.

Håll hunden i koppel

Hunden får följa med i naturen men under tiden 1 mars – 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada.

 

Inte störa – Inte förstöra! Det är huvudregeln i allemansrätten.

Läs mer på www.naturvardsverket.se