Lägerplatser i sjösystemet Dalsland Nordmarken

Det finns ett hundratal lägerplatser inom sjösystemet Dalsland Nordmarken. Den ideella föreningen DANO har investerat i dessa för att skydda vår ömtåliga natur och för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Platserna är utvalda med hänsyn till växt- och djurlivet och i överenskommelse med markägaren. De flesta platserna har idag ett vindskydd, alla har en fast iordningsställd eldstad och ekologisk toalett. På lägerplatser finns för det mesta ved för våra gäster att nyttja. Veden måste oftast kapas och klyvas. Betänk att den endast får användas i de befintliga godkända eldstäderna som finns på varje lägerplats. Denna service finansieras genom försäljningen av Naturvårdskort.

01 Naturvårdskort.

Naturvårdskortet är en unik service som ger dig rätt att nyttja våra lägerplatser i naturen. Att bo på en lägerplats kan inte jämföras med att bo på en camping. Lägerplatserna befinner sig mitt i naturen och här vistas man på naturens villkor. En lägerplats går inte att reservera och man får bara stanna en natt på en och samma plats. De flesta lägerplatserna erbjuder förutom vindskydd även ett fåtal tältplatser. Naturvårdskort kan köpas online här, hos kanotuthyraren eller på en av våra turistbyråer.

Väljer du att inte köpa Naturvårdskort gäller allemansrätten och dess begränsningar för övernattning och eldning i naturen. Du har då inte rätt att utnyttja fasta anläggningar som t.ex. vindskydd och eldstäder på lägerplatser. Naturvärdar kontrollerar om man har Naturvårdskort och rätt att nyttja servicen.

02 Naturvärdar (DANO Crew).

Inom DANO finns Naturvärdar vars uppgift är att hjälpa och informera dig om t.ex. lämpliga turer eller intressanta sevärdheter. Naturvärdarna ansvarar även för underhåll och tillsyn av lägerplatserna. De upplyser också om restriktioner som exempelvis fågelskyddsområden och om det råder eldningsförbud.

03 Eldningsförbud.

En lägerplats är en iordningställd anläggning där allemansrätten inte gäller.  Allemansrätten ger dig heller ingen generell rättighet att elda. Från 1 juni tom 31 augusti gäller eldningsförbud i sjösystemet Dalsland Nordmarken, man får då bara elda i de iordningställda eldstäderna på lägerplasterna. Emellanåt råder det totalt eldningsförbud och då är all användning av öppen eld förbjuden, även i de fasta eldstäderna. Det är din skyldighet som gäst i området att informera dig om eventuellt eldningsförbud. Man får använda campingkök, men försiktigt.

För aktuell information ladda ner appen: BRANDRISK UTE.  I Värmland hissas en röd flagga med gult kors på strategiska platser när det råder eldningsförbud.

Var sparsam med veden, den ska räcka till många och tänk på att all eldning sker på eget ansvar.

Ladda ner appen Brandrisk Ute för aktuell brandrisk och prognos via GPS och sökfunktion.

04 Toaletter.

Toaletterna på lägerplatserna är ekologiska. De fungerar genom att separera urinen och den fasta avföringen. Släng aldrig skräp i toaletterna, då förstörs deras ekologiska funktion. Toaletterna ska enbart användas som toalett. Har du inte tillgång till toalett kan du i nödfall gräva ner avföringen och toalettpappret på en avskild plats. Därför bör man alltid ha en liten spade med sig. Ibland står det på lägerplatsen kvar behållare för förmultning utan själva toabyggnaden, bryt inte upp dem eller kasta in skräp där!

05 Sopor.

Lämna aldrig sopor i naturen, det är ett lagbrott, utan du måste ta med dina sopor från lägerplatsen. Tänk på att många efter dig vill uppleva vår fina natur. Kvarlämnade sopor sprids av fåglar och gnagare, soporna förstör sedan naturen och dödar djur. Återvinningsstationer finns i varje tätort där du kan lämna tidningar, glas-, pappers- metall- och plastförpackningar. Dessutom finns det i direkt anslutning till kanalzonen ett mindre antal sopcontainrar för blandat avfall ägnat åt i första hand kanotturister och fritidsbåtar.

06 Avlysta områden.

Djurskyddsområden finns för att djur ska få vara ifred under den tid de får sina ungar. Även inom naturreservaten kan det finnas områden där det råder tillträdesförbud för att skydda djur- eller växtlivet. Inom sjösystemet Dalsland Nordmarken finns ett flertal fågelskyddsområden. De är för det mesta markerade med röd-gula skyltar, men ibland kan skyltarna ha försvunnit. Inom dessa områden är det förbjudet att stiga iland och man får inte vistas närmare än 100 m ifrån stranden. Fågelskyddsområdena är alltid utmärkta på kanotkartorna och det är du som gäst som har skyldighet att informera dig om var de finns.

07 Nödsituationer.

Vid akuta tillbud – så som skogsbrand, olycksfall och drunkning – ring 112.  För att få hjälp snabbt måste du veta lägerplatsens nummer och namn, den hittar du på en skylt på vindskyddet eller i guiden Kanotland. Ett tips är att notera från vilken lägerplats man åkt och till vilken man är på väg. Vid icke akuta ärenden ring 11414 för polisen och 1177 för sjukvårdsrådgivningen.